Standpunten

Een gezonde samenleving

Wij gaan voor een gezonde samenleving, die oog en zorg heeft voor mensen in kwetsbare situaties. Mensen dragen verantwoordelijkheid voor elkaar, in gezinsverband, in families en in de buurt. Het gezin is de hoeksteen van de samenleving en informele netwerken zijn het cement van de samenleving.

Op het gebied van zorg liggen er de komende jaren enorme uitdagingen voor gemeenten. De taken op het gebied van zorg worden vergroot. Dit zal veel gaan vragen van de lokale overheid, maar ook van de lokale samenleving. God heeft ieder mens talenten gegeven. Talenten kunnen zich ontwikkelen door scholing, training en ervaring. Hoe talenten zich kunnen ontwikkelen en wat er met die talenten bereikt kan worden, wordt mede bepaald door de sociale en economische situatie, maar ook door de opstelling van overheid, onderwijs, ondernemingen en (maatschappelijke) organisaties.

“De waarde van een mens is niet in cijfers uit te drukken. Een mens is waardevol in zichzelf.”

Wij gaan voor een samenleving waar mensen tot hun recht kunnen komen en zich op een gezonde manier kunnen ontwikkelen en ontplooien, om zo de samenleving te kunnen dienen.

Duurzaam werken, wonen, leven

De ChristenUnie staat voor een leefbaar en duurzaam Gorinchem. Wij voelen ons verantwoordelijk voor het leefklimaat in de regio Gorinchem. Natuurbehoud en het gebruik van duurzame energiebronnen willen wij stimuleren, omdat het in alle opzichten winst oplevert. Wij willen een stad waar men graag wil wonen en werken. Een stad met innovatieve bedrijven, goede opleidingen en veilige wijken waar mensen elkaar kennen en klaar staan voor elkaar. Een stad die goed te bereiken is en waar men werk maakt van een goed leef-, werk-, en ondernemingsklimaat. Kernwaarde is voor ons rentmeesterschap, met oog voor bedrijvigheid, maar zonder afbreuk te doen aan groen en natuurbehoud. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten.

“De crisis biedt ook kansen om tot een meer duurzame economie te komen.”

De ChristenUnie gaat voor het vrij baan geven voor fietsers door veilige en of snellere routes te realiseren naar school, naar werk en thuis. Wij blijven ons daarnaast inzetten voor verbetering van het openbaar vervoer naar Utrecht en Breda.

Een betrouwbare overheid

Bij de ChristenUnie staan niet de overheid of de markt centraal, maar de samenleving en
 de mensen daarin. Investeren in de kracht van de samenleving doordat de overheid mensen stimuleert en ondersteunt om hun eigen kracht, of samen-redzaamheid, in te zetten. Dit vraagt om maatwerk: de een heeft die ondersteuning sneller nodig dan de ander. En als mensen het echt niet zelf of samen met anderen kunnen, dan biedt de overheid een vangnet. Burgers moeten een beroep kunnen doen op de overheid als hun veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is.

De ChristenUnie staat voor een overheid die betrouwbaar, transparant en herkenbaar is en die daarmee het vertrouwen van de burger waard is. Dat geldt juist ook voor de lokale overheid (raadsleden, wethouders, burgemeester én ambtenaren), die zo dichtbij staat en vraagt een benaderbare overheid. Dit betekent vooral ook goede communicatie, van inzet van social media tot de contacten bij de balie.

De ChristenUnie wil werken aan een klantvriendelijke, begrijpelijke overheid, die zaken niet onnodig ingewikkeld maakt maar - waar mogelijk - zelfs eenvoudiger. Als goed rentmeester gaat de overheid sober en doelmatig met het aan haar toevertrouwde belastinggeld om.