Een stad waarin we naar elkaar omzien

Politiek gaat over mensen. Over u en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, onze stad en onze bestuurders. Ze gaan over ons en onze manier van samenleven. Wij geloven, dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven.

Gorinchem is een fantastische stad om te wonen, te werken en te verblijven. Maar de stad groeit. Verwacht wordt dat het inwoneraantal de komende jaren groeit naar 40.000. Voor ChristenUnie is het belangrijk dat Gorinchem een stad met menselijke maat blijft. ChristenUnie gelooft in een stad waar het niet gaat om ‘ik’ maar om ‘wij’. We willen een stad waarin we omzien naar elkaar. Een stad die leefbaar is, ook voor een volgende generatie. De fractie zet zich vanuit die overtuiging in voor Gorinchem.

Onze lokale standpunten zijn gebaseerd op de Bijbelse uitgangspunten van gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, rentmeesterschap en zorg voor ieder mens. Dat biedt vertrouwen. Om het goede te bereiken voor de inwoners van Gorinchem, zullen wij samenwerken met andere partijen, ongeacht de politieke kleur. De afgelopen jaren hebben we dit gedaan binnen het college, deze periode vanuit de oppositie om constructief mee te denken en steeds verantwoording af te leggen.

Wij zijn overtuigd dat we goede ideeën hebben voor iedere inwoner van Gorinchem, zodat we samen van Gorinchem een thuis maken. Een stad met een menselijke maat waar korte lijnen en goede verbindingen centraal staan!

 • Mobiliteit krijgt voorrang

  Het verkeer blijft om aandacht vragen. Het verkeer tussen Oost en West groeit vanwege de ontwikkeling van Hoog Dalem. Belangrijke doorgaande verkeersstromen willen wij zoveel mogelijk buiten de woonkernen omleiden.

  De randweg rond Gorinchem heeft prioriteit en het fietsverkeer van oost naar west wordt beter en veiliger gemaakt.

 • Duurzame verbindingen

  Het openbaar vervoer moet geoptimaliseerd, zodat wijken en bedrijventerreinen bereikbaar zijn. Station Papland zal ontwikkeld moeten worden met goede voorzieningen voor fietser en voetganger; Snelle en veilige fietsverbindingen moeten ertoe leiden dat mensen eerder voor de fiets kiezen.

  ChristenUnie-SGP zet sterk in op de verduurzaming van het vervoer.

 • Verantwoord ondernemen

  ChristenUnie-SGP wil ondernemers ondersteunen die werk maken van maatschappelijk verantwoord ondernemen en verduurzaming van hun bedrijf. 

  De lokale ondernemers dragen de economie van de stad. ChristenUnie-SGP vindt daarom dat de gemeente waar mogelijk lokaal en anders regionaal inkoopt.

  Alle mensen hebben recht op een dag om uit te rusten van de arbeid. Winkeliers mogen daarom niet gedwongen worden op zondag open te gaan.

 • Stimuleren van innovatie en onderwijs

  Een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt is nodig. De gemeente stimuleert het bedrijfsleven om zich hiervoor samen met het (beroeps)onderwijs actief in te zetten.

  ChristenUnie-SGP wil dat deze inzet gericht is op het aantrekken van huidige én toekomstgerichte werkgelegenheid.

  Een investering in de economie met rendement op de lange termijn.

 • Samen is méér dan jij en ik

  Ieder mens heeft anderen nodig, want samen zijn we méér. Dat vraagt continu investeren in gezinnen, nieuwkomers, gerechtigheid en veiligheid. De positieve gezondheidseffecten van liefdevolle gezinnen en sterke partnerrelaties zijn groot.

  Soms gaan relaties kapot, helaas, maar we gunnen ieder mens en ieder kind een veilige en liefdevolle plek. Als de overheid zich bezighoudt met voldoende bewegen en gezonde voeding, waarom dan niet met sterke relaties?

  Daarom pleiten we voor instrumenten om aan relaties en ouderschap te bouwen. En laagdrempelige relatie- en/of opvoedondersteuning op vrijwillige basis.

 • Iedereen kan meedoen

  Samenleven vraagt oog hebben voor elkaar. Wij willen vanuit de Bijbelse oproep tot naastenliefde investeren in het beschermen van zwakkeren. Zorg dient beschikbaar te zijn voor een ieder die dit nodig heeft.

  Een ruimhartig armoedebeleid, snelle en toegankelijke schuldhulpverlening en laagdrempelige hulp om de onderliggende problemen op te lossen vraagt om creativiteit en moed van alle betrokken partijen. 

 • Iedereen zwemvaardig binnen waterrijk Gorinchem

  Gorinchem is prachtig gelegen in het rivierenlandschap. Voor veel kinderen is het normaal om een zwemdiploma te halen. Voor nieuwkomers en voor kinderen die in armoede opgroeien is dit niet vanzelfsprekend.

  Scholen monitoren in groep 6 actief, welke kinderen niet zwemvaardig zijn en via stichting Leergeld wordt een passende oplossing gezocht.

 • Veilig en omarmd wonen voor iedere generatie

  Mensen moeten langer thuis kunnen blijven wonen, ook wanneer zorg nodig is. Zowel de woning als de openbare ruimte moet geschikt zijn voor ouderen en mensen met een beperking (zoals dit ook is vastgelegd in het VN-verdrag voor de Rechten van de Mens met een handicap).

  In bestemmingsplannen willen we ruimte voor meer-generatiewoningen, mantelzorgwoningen en moderne hofjes.

  Meer variatie in woningaanbod zorgt ervoor dat voor elke beurs en levensfase huisvesting te vinden is.

 • Vrijwilligers en mantelzorgers; onbetaalbare aandacht!

  De mensen maken de stad. Mensen hebben elkaar ook nodig. Op sportverenigingen, bij buurtactiviteiten, op een van de vele festivals, in het verzorgingstehuis: vrijwilligers zijn onmisbaar en geven het gewone leven kleur.

  De gemeente denkt mee, maakt organiseren makkelijker en stelt een buurtbudget in om initiatieven van en voor sociale netwerken, buurtactiviteiten, mantelzorg en vrijwilligerswerk mogelijk te maken.

 • Gorinchem klimaatneutraal is heel normaal

  Wij zien het als belangrijke taak om goed voor de aarde te zorgen. Daarom willen we groene en schone straten, gezonde lucht, schone energie, een circulaire economie, duurzaam (openbaar) vervoer.

  De overgang naar een klimaatneutraal Gorinchem is niet alleen een noodzaak, maar biedt ook economische kansen.

 • Toegankelijke en transparante overheid

  ChristenUnie-SGP staat voor een overheid die open, betrouwbaar, transparant en toegankelijk is.

  De gemeente gaat verantwoord om met de middelen die zij tot hun beschikking heeft en zorgt voor een meerjarig sluitende begroting, waarbij altijd eerst andere financieringsmogelijkheden worden gezocht zodat lastenverhogingen worden voorkomen.

  Gemeentelijke voorzieningen en diensten zijn ook toegankelijk voor mensen zonder computer en/of internet.

 • Geniet van Gorinchem

  Gorinchem is een unieke, prachtige oude vestingstad, die ligt in het mooiste rivierenlandschap van Nederland. ChristenUnie-SGP wil zuinig zijn op de historische plekken van onze stad en vindt dat onze stad meer bezoek verdient, passend bij de schaal van de binnenstad.

  Welkom zijn wandelaars, fietsers en watersporters. Wij zetten in op eco-vriendelijke vormen van toerisme en recreatie.