Begrotingsbehandeling 5 november 2015

begroting05 november 2015

De stukken, die we voor deze vergadering hebben gekregen, zijn de voortzetting van de lijnen, die al uitgezet zijn met de Perspectiefnota. Toen heb ik daar al de loftrompet over gestoken, het zal dus geen verbazing wekken, dat mijn fractie ook nu tevreden is over het beeld dat naar voren komt.Complimenten voor de duidelijke financiële samenvatting die we voor deze vergadering gehad hebben. De samenhang van PPnota, septembercirculaire en begroting wordt zo goed getoond.

Het negatieve resultaat van de tweede tussenrapportage van ruim 1,5 miljoen drukt de hoogte van de algemene reserve, naast een tegenvaller in het gemeentefonds in 2015. Gelukkig zien we in het meerjarenperspectief weer een stijging en dat is hard nodig om de beleidsvoornemens uit de PPfnota mogelijk te maken. De opgaande lijn wordt vastgehouden, hoewel wat vertraagd door dit tegenvallende resultaat van de 2e turap. Belangrijk is, dat we de risico’s hebben afgedekt, de vinger aan de pols houden bij de grexen en wat betreft de financiën ‘in control ‘zijn. Ik herhaal dit nog maar eens, omdat dit voor onze fractie een heel belangrijk onderwerp is. Zonder deze financiële discipline hadden we er een stuk slechter voor gestaan en misschien helemaal niet meer ‘in control ‘in onze eigen stad geweest. De constatering dat de begroting structureel in evenwicht is, m.a.w een begrotingstekort is op korte termijn niet aannemelijk, is hiervoor wat ons betreft een zwaarwegend uitgangspunt. Dat er voorzichtig enig ‘vet op de botten’komt, is eigenlijk niet meer dan heropbouw van de noodzakelijke reserves en hard nodig om bij nieuwe economische tegenwind toch beleid door te kunnen zetten. In 2017 zien we al, dat we minder ruimte krijgen tussen het risicoprofiel en de directe weerstandscapaciteit en dat zet zich de jaren daarna door. We krijgen vanaf 2018 dus geen extra financiële ruimte op de jaarbegroting, nee we houden een sluitende begroting met dit verschil, dat de algemene reserve weer op niveau is!

Het is dus nog absoluut geen tijd om Sinterklaas te spelen: voorzichtigheid blijft voorlopig nog het devies. Conform de Rode Draden : eerst visie vorming, dan beleid opstellen en daarna budgetteren en uitrollen .

Onze fractie vindt het belangrijk, dat we bij het ontwikkelen van plannen op gebied van wonen en infrastructuur denken over de lange termijn: we bouwen geen woonwijken voor 5 of 10 jaar, maar voor veel langer. Ook wegen zijn bedoeld voor de lange termijn. We willen daarbij investeren in duurzaam in de breedst mogelijke zin: toekomstbestendig dus en goed voor de stad op langere termijn. Ons grondbeleid is het middel om ruimtelijke doelstellingen en projecten die voortvloeien uit de verschillende programma’s te realiseren, zo lezen we in de begroting ( p.172). Daar waar de realisatie van een maatschappelijke opgave niet door de markt wordt gefaciliteerd, moet de gemeente zelf actief beleid voeren.

Daarom hebben wij de nadruk gelegd op het belang van starterswoningen voor éénverdieners: zij betalen meer belasting, maar moeten ook kunnen wonen. Wij verwachten, dat zeker in de komende jaren, met o.a de vluchtelingenstroom naar ons land en dus ook naar onze stad, de vraag naar goedkope woningen zal stijgen. Er komt immers meer druk op het afnemende huurwoningen bestand. We zijn daarom blij, dat ons amendement over starterswoningen op Mollenburg zo concreet is opgenomen.

Voor Hoog Dalem is de denkrichting wat ons betreft één groot winkelcentrum en geen twee winkelstrips, die de kans lopen beiden niet uit de verf te komen. We hebben daar bij de behandeling van de PPnota uitvoerig bij stil gestaan en onze mening is nog steeds hetzelfde.

Dan over de Brede School, die nog steeds gepland staat in Hoog Dalem voor 2016. Met het krimpende leerlingenbestand zou wat ons betreft ook gedacht kunnen worden om de Smalle Brede School te verbreden tot een volwaardige Brede School : dus niet bouwen voor leegstand.

Dan nog een gedachte-experiment: Linge II Zuid, een oppervlakte die beeldbepalend is voor de entree van de stad vanaf Oost. Het zou naar onze mening goed zijn, in samenwerking met het bedrijfsleven, een studie te doen naar de mogelijkheden die deze locatie biedt.

 De veerdienst: in het afgelopen jaar is er geëxperimenteerd met lagere tarieven, omdat, zo was de aanname, het aantal overzettingen zou toenemen. En ondanks opnieuw een wel veel kleiner tekort, klopte de aanname wel. Wat ons betreft dus toch een succes, maar er zal nog verder gekeken moeten worden naar optimalisatie. Wat ons betreft is de veerdienst een belangrijke vervoersvoorziening voor Gorinchem en de regio rond de Merwede, zowel voor economisch als toeristisch verkeer. 

In het coalitieakkoord is opgenomen dat, indien nodig, extra middelen naar het programma Zorg zouden moeten vloeien. Het is nog steeds onduidelijk wat de precieze kosten op dit thema zullen zijn over 2015. Voorlopig houden we vol, dat alles budgettair neutraal verloopt, maar of dit zo blijft is de vraag: we horen van enorme achterstanden in het declareren van zorgactiviteiten door de zorgverleners. We zijn benieuwd hoe het beeld van het college is.

Op 28 oktober is het besluit gevallen om vluchtelingen op te gaan vangen in het voormalige belastingkantoor in de Gildenwijk. Wij hebben vanuit onze overtuiging ingezet op de verantwoording die we naar zowel de vluchtelingen als de bewoners van de Gildenwijk hebben: barmhartigheid met verstand. Om de opvang op een zo vlekkeloos mogelijke manier te laten verlopen, is inzet nodig van meerdere partijen naast COA en politie. Het wijkgericht werken, BOA’s en Gorinchem beweegt ( sportcoach) zouden een waardevolle bijdrage kunnen leveren. We vragen ons af of de ophoging van het budget n.a.v het amendement hierover in juli als voldoende beoordeeld wordt door het college.

Raadsopdrachten: in 2016 moet de uitwerking van de verschillende r.o handen en voeten krijgen. Het voorstel voor het nieuwe milieubeleidsplan zal begin 2016 vastgesteld worden, r.o binnenstad/ stadspromotie is vastgesteld en zal in 2016/17 uitgevoerd en geëvalueerd worden. Een belangrijke opdracht voor onze stad, waar we nu echt voortvarendheid hopen te zien. De uitvoering en afronding van de r.o veerdienst wordt voor de PPnota behandeling van komend jaar verwacht.

Bijzonder veel verwachten wij van de r.o mobiliteit nu eindelijk duidelijkheid is over de ontwikkeling rond A27: de fysieke ontwikkelingsmogelijkheden die hierdoor ontstaan als het gaat om het bedrijventerrein en de bereikbaarheid zullen ons enorme kansen gaan bieden. Dit zal impact hebben op de vraag naar gekwalificeerd personeel en dus ook woningen en voorzieningen. Daarnaast zullen er ook effecten zij op de totale infra. Los hiervan zijn er ook andere knelpunten die aandacht en geld vragen: het Eind, de Banneweg. En dat met nog niet eens 2 miljoen in ons infrafonds. Als we durven investeren in een goede infra (Rondweg Noord), zal de druk op de Banneweg afnemen. Over de Banneweg gesproken: de Lange Brug zal vervangen moeten worden. Dit vraagt o.i om een tijdige opbouw van het infrastructuurfonds.

Dan de laatste, maar zeker niet de minste r.o met nog steeds de langste naam: Participatie/werken aan morgen/ deregulering en right to challange. De kern is de nieuwe verhouding tussen overheid en burger. Misschien moeten we m zo wel noemen : overheid en burger 2.0. Dit is voor de komende jaren wel de meest uitdagende r.o, die voor andere verhoudingen zal gaan zorgen en een andere manier van werken in de stad. Dat zal niet van de ene dag op de andere gaan en zowel bij inwoners als gemeente een omslag in denken en doen vragen.

In de regio staan we voor spannende ontwikkelingen:

Nu het vertrek van H’veld naar Drechtsteden, ondanks veel gemor van eigen inwoners, een feit is, wordt het voor ons des te meer van belang, dat de gemeente Vijfheerenlanden in Zuid Holland blijft. We hebben in het gesprek met de CdK nadrukkelijk gevraagd om inzet en actie vanuit de provincie en vragen ook ons college zich hiervoor in te spannen.

In de klankbordgroep Sociaal Domein is op initiatief van de fractie ChristenUnie-SGP een lid van de cliëntenraad van de RSD uitgenodigd om te spreken over het optrekken van de norm voor het minimabeleid naar 120% van het minimum inkomen. Deze norm vormt net het omslagpunt waarbij werken loont, als men tenminste aanspraak kan blijven maken op de regelingen voor minima bij de RSD. Naar schatting kan ons dit maximaal 200.000 euro extra gaan kosten. Vanuit christelijk-sociaal gedachtegoed past dit bij de taak van de overheid om op te komen voor de sociaal zwakkeren. En alhoewel het lastig aan te tonen is, denken wij dat het optrekken van de norm naar 120% ervoor kan zorgen dat minder mensen in de schuldsanering terecht komen en dat meer kinderen kansen krijgen op een betere toekomst, doordat ze gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van stichting Leergeld bijvoorbeeld. Vanuit het coalitieakkoord, waarbij de financiële discipline voor gezonde gemeentefinanciën moet zorgen, en zorg en infra als speerpunten zijn genoemd, is deze investering wat ons betreft verantwoord. Vandaar dat wij mede-indieners van de door de SP ingediende motie zijn.

Rest ons het college en ambtelijk apparaat wijsheid en Gods zegen te wensen bij het uitvoeren van al uw taken.

Tweede termijn

Subsidies in 2016:

totaal programma Cultuur en sport:ruim 2,3 miljoen

totaal programma Zorg: krap 2 miljoen

sport: uit de 2e Turap blijkt, dat een uitgevoerde kwaliteitsschouw aangeeft, dat er geen ingrijpend groot en technisch onderhoud nodig is op korte termijn: de middelen grootonderhoud 2014 zoals gesuggereerd wordt, betrekken bij de ontwikkelingen in de samenwerking van de sportclubs, de verschillende wensen en mogelijke verschuivingen, lijkt ons een voor de hand liggende.

Bijzonder is ook, dat we vanuit Unitas mail ontvangen, die, als ik het goed lees, vanuit de gemeente Breda komt. Een interessante ontwikkeling in regionaal verband? Ik vind het jammer, dat Unitas, blijkbaar uit ongeduld en het gevoel uitermate misdeeld te zijn, tot dit druk-zetten overgaat. Ik heb ook de voorzitter van GJS gesproken, die mij aangaf erg voor het overleg te zijn, maar als er 1 club in aanmerking moet komen voor een kunstgrasveld, dan is het GJS met bijna twee keer zoveel spelende teams. Tot zover de precedent werking. Het lijkt me goed dat het overleg tussen de clubs d.m.v een onafhankelijke voorzitter op een hoger plan te tillen en er de vaart in proberen te krijgen. Hopelijk wordt dan in het voorjaar duidelijk hoe de samenwerking eruit gaat zien en wat dat betekent in (kunst)grasvelden en accommodaties.

Succes in de bestrijding van voortijdig schoolverlaten

Zorgen om meer inhuur, doordat personeel dat niet ingezet wordt op de grexen/investeringen elders is ingezet. Evert het schrappen van de investeringen dan nog steeds meer op dan het kost?

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Begrotingsbehandeling 5 november 201580.0 kBapplication/pdfdownload

« Terug