Manifest ChristenUnie regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

16 februari 2012

Door bestuurders in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden wordt hard nagedacht over de toekomst. Trends en ontwikkelingen zijn in kaart gebracht en met alle raden is besproken welke grote lijnen uitgezet zouden moeten worden op het gebied van economie, werkgelegenheid, onderwijs, wonen, toerisme en nog meer. Als ChristenUnie fracties vonden we het belangrijk hierin ons eigen geluid te laten horen en onze besprekingen hebben een gedegen manifest opgeleverd, dat ook breed bekend gemaakt is.

Manifest ChristenUnie regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden 

Februari 2012

Nadenkend over de opgave om te komen tot Visie 2030 hanteren de lokale ChristenUnie-fracties de volgende kaderstellende uitgangspunten:

1. Kiezen voor ‘beter’ i.p.v ‘meer’.

De kwaliteit van leven en van de samenleving is niet persé gelijk aan de grootte van de groei, de balans moet nadrukkelijk gezocht worden . Daarom kiest de ChristenUnie voor kwaliteitsverbetering.

2. Krimp als kans

Ontwikkelingen op demografisch gebied en de terugtrekkende overheid zijn lastig te keren, maar bieden ook kansen. Daarbij willen wij de nadruk leggen op versterking van de sociale samenhang, als tegenwicht tegen verregaande individualisering, en behoud van de identiteit en het karakter van het gebied, zowel landschappelijk als maatschappelijk.

3. Echte keuzes, geen compromissen die afzwakken

Niet kiezen voor van alles wat, maar de AV positioneren als uniek gebied van het Groene Hart. Wij willen dan ook de schoonheid van het landschap en de dynamiek van het stedelijk gebied als sterke kanten van ons gebied uitdrukkelijk benoemen en behouden.

4. Denken vanuit het totale gebied

Niet alleen over de gemeentegrenzen kijken, maar ook over de – bestuurlijke- regiogrenzen. Voor onze regio zijn ontwikkelingen in de Drechtsteden en Vianen ook sterk van belang. 

5. De agrarische sector versterken door duurzaamheid

Geen intensivering maar specialisatie, duurzaamheid en diversiteit, met gezinsbedrijven als basis.

6. Behoud de open groene ruimte

Inzetten op multifunctioneel ruimtegebruik, zodat wonen en werken gecombineerd kan worden met natuur en landschap; bouwen langs vervoersassen, m.n het spoor, heeft voorkeur.

7. Behoud en versterk de kernkwaliteiten van de regio

Ruimte en rust zijn kwaliteiten die unieke kansen bieden voor uitbouw van de recreatieve sector, passend bij het karakter van de streek: kleinschalig, aanvullend en gericht. T.b.v. het voortbestaan van die kwaliteiten wordt gekozen voor een ruimtelijke ordeningsbeleid die deze kwaliteiten actief beschermt.

8. Zet in op de bereikbaarheid van voorzieningen

Niet elke gemeente hoeft alle voorzieningen zelf te hebben, als ze maar wel bereikbaar zijn. Er liggen unieke kansen op het gebied van aansluitend OV en de MerwedeLingelijn.

9. Geen vermenging van open ruimte en stedelijke rand

Het is belangrijk de stad stad te laten zijn en de sterke kanten van de open ruimte niet te vermengen met de stedelijke rand. Beide gebieden moeten elkaar aanvullen om een krachtige ontwikkeling van het totale gebied te genereren. In de stedelijk rand, met haar voorzieningen, dynamische bedrijvigheid en gunstige ligging aan belangrijke transport-assen, zijn de kansen voor economische structuurversterking.

10. Vitale en leefbare dorpen voor evenwichtige bevolkingsopbouw

De dorpen van het groene hart moeten vitaal en leefbaar blijven. En moeten kansen blijven bieden voor wonen en werken voor jonge starters en gezinnen. Een evenwichtige bevolkingsopbouw is mede met het oog op een zorgzame maatschappij van groot belang.

11. Economische ontwikkeling door inzetten op kansrijke sectoren

Bevorder de gespecialiseerde maakindustrie, vervoer en logistiek, de maritieme sector, technisch innovatieve sectoren en de bijbehorende dienstverlening op passende locaties. Aantrekken van nieuwe industrie kan alleen als deze de draagkracht van de AV niet te boven gaat: werkgelegenheid en beschikbaarheid van geschoold personeel moeten op elkaar worden afgestemd.

Namens de ChristenUnie fracties in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

Folker Damsteegt
Nieuw Lekkerland

Kees Boender
Graafstroom

Kees Pille
Hardinxveld-Giessendam

Gert Lems
Liesveld

Klaas van Oort
Zederik

Jan Verspuij
Giessenlanden

Marjo Molengraaf
Gorinchem

Jan van Beuzekom
Leerdam

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Manifest ChristenUnie regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden 201254,5 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'Manifest ChristenUnie regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.