Perspectiefnota 2022-2025

andre-taissin-5OUMf1Mr5pU-unsplash.jpg16 juli 2021

Donderdag 8 juli 2021 is de Perspectiefnota behandeld in de raad. Deze nota geeft als het ware een aanzet voor de begroting die in november vastgesteld moet worden.

Onze fractie heeft veel kritiek op met name de financiële uitgangspunten van deze nota. Net als in de afgelopen jaren voert het huidige college van Stadsbelang, Democraten Gorinchem, PvdA, en CDA een uiterst risicovol beleid, waarbij de leningen om alle ambities waar te maken de schulden naar recordhoogte stuwen. Een zelf- ingesteld investeringsplannen van 5 miljoen, dreigt direct al overschreden te worden. Van enige terughoudendheid wil dit college niets weten, ook al waren Stadsbelang en het CDA deze keer toch ook wel iets ongerust op de financiën.

Al met al voor ons reden om - opnieuw- tegen deze nota te stemmen. Ongebruikelijk voor onze fractie, maar we hebben de ervaring dat dit college helemaal niets doet met onze kritiek en het dus ook weinig zin heeft voor te stemmen met de winstwaarschuwing, dat zaken op orde moeten zijn bij de begroting. We betreuren de manier waarop deze coalitie de oppositie( goed voor 12 van de 25 zetels) stelselmatig buitenspel zet en nu ook de ruimte voor toekomende college inperkt. Democratisch gezien geen goede zaak.

Een lichtpuntje in deze vergadering is de aangenomen motie om een gedenkteken voor de coronapandemie- slachtoffers te maken. We hopen dat er met ideeën uit de stad tot een goed plan gekomen kan gaan worden. 

----

Perspectiefnota 2022-2025

Uit de dunne, beleidsarme Perspectiefnota zijneen aantal conclusies te trekken:

Weinig nieuw beleid: De speerpunten met geclaimde bedragen van 2018 zijn nu ambities . Er is veel onderzocht en afgewogen. Bijvoorbeeld de podiumkunst. Struikelblok bij de eerste PPN en nog steeds niet concreet. De strategie, om maar vast grote bedragen vast te zetten en de plannen later uit te werken, levert enorme schulden op.

Ambities: Dit zijn vooral de ambities van het college, want voor investeringen in meekoppelkansen bij de dijkverzwaring is geen geld. Een gemiste kans om van dit gebied een mooi belevings,- en recreatienatuurgebied te maken. 

Corona: Door de diepe zakken van het Rijk, is er bijna volledige compensatie, anders had het er slecht uit gezien. Wel merkwaardig dat er minimaal gebruik is gemaakte van de lokale steunpakketten. Naar aanleiding van de pandemie, dienen wij de motie Gedenkteken Coronapandemie in voor een blijvende herinnering en erkenning van het veroorzaakte leed.

Uitdagingen: De begroting 2021-2024 is sluitend gemaakt met geld uit de reserve Sociaal domein. Nu het gemeentefonds op middellange termijn omlaag gaat, wordt het haarscherp aan de wind varen, zonderbeeld wat uitdagingen zoals de energietransitie en de klimaatadaptatie ons gaan kosten. 

Schuldafbouw: Dit klinkt alsof er afgelost wordt op de extra aangegane schulden. Maar met een ingesteld investeringsplafond voor de komende 20 jaar wordt een investeringsbeperking aan komende 5 colleges opgelegd om de schuldpositie niet verder op te laten lopen. De incidentele begrotingsoverschotten van 2021 en 2022 worden ingezet om dit plafond niet te overschrijden. Uiteindelijk komen we in 2040 nog steeds op een hoog schuldenniveau uit, vertekend doordat Grote Haar dan uitgegeven is.  

Financiën: In alle PPN’s van dit college zijn er overschrijdingen. De inkt van het afgesproken investeringsplafond is nog niet droog en nu deze PPN overschrijdt al voor 2022 met 1,5M, 2023 met 1,8M. Een sluitende begroting is alleen haalbaar bij een rente van 1% en het investeringsplafond voor de komende 5 periodes. Anders vallen de plannen in duigen. Structurele inkomsten zijn nauwelijks beïnvloedbaar en de uitgaven wil dit college niet aanpakken. Het is wachten tot de wal het schip keert.

“Ruimtebieders”: Eufemisme voor besparingen/bezuinigingen? Het lijstje is verontrustend en doet denken aan de AHAD-operaties.

Om de penibel wordende financiën te redden, moeten de begraafrechten omhoog naar 100% kostendekkend niveau.  Hoe verhouden de kosten van begraven zich t.o.v. andere gemeenten? Begraven moet wat ons betreft  voor ieder een betaalbare keuze blijven.

De voorgestelde was- en strijkservice die we blijkbaar ineens gaan bieden, de korting op het leerlingenvervoer moeten leiden tot besparingen. Uit de Raadsinformatiebrief van 21 juni blijkt dat de verwachte besparingen in het sociaal domein door aanpassingen an arrangementen extra kosten zijn geworden!

Landelijk wordt er nu gekeken naar het afschaffen van de hondenbelasting, iets waar wethouder van Zanten als raadslid nog voor stemde, maar nu als wethouder op tegen is: dat zou gelijk al een enorm probleem opleveren!

We zijn ook benieuwd welke budgetten binnen het Sociaal domein door ‘scherp aan de wind te zeilen’( ironisch: eerst gebruikt om de enorme uitgaven te rechtvaardigen, nu moet er geld door bij elkaar gesprokkeld worden) naar beneden bijgesteld gaan worden.

Subsidioloogheeft voor 1,5 miljoen euro binnen gehaald, terwijl deze persoon 108.000 euro p.j kost. Dé  vraag is natuurlijk: hadden reguliere medewerkers dit ook gekund? Uit de Rib begrijpen we, dat de subsidiestromen vanuit de EU nog nauwelijks zijn aangeboord? Mijn fractie is vooralsnog niet erg onder de indruk.

RES 1.0 is zo langzamerhand ook een rommelig geheel aan het worden, met allerlei Wob verzoeken. De wethouder heeft geen duidelijkheid verschaft en het lijkt steeds aannemelijker, dat de windmolens er helemaal niet mogen komen. Hoe gaan we dan de opgave realiseren?

Afval : De afvalverwerking kan een potentiële bananenschil worden.  Het is onduidelijk of het Diftar-systeem de oplopende kosten zal kunnen indammen. Tegelijk blijft het bijplaatsen van afval bij de containers een storend probleem. Container-adoptie kan wellicht helpen en anders moet er  gekeken worden naar meer containers en cameratoezicht.

Nu er statiegeld is ingevoerd op diverse drinkverpakkingen, zijn er gemeenten die bij afvalbakken  zgn. Doneerringen aanbrengen: metalen randen om statiegeldflesjes/blikjes in te zetten, zodat ze niet in het afval komen en mensen ze makkelijk kunnen verzamelen. Is de wethouder bereid te onderzoeken of dit binnen Waardlanden ook kan?

Schuldhulpverlening: Mijn fractie is tevreden, dat het college onze suggestie voor de inzet van budgetbeheer  in de aanpak  van schulden, heeft opgepakt en een pilot i.s.m Avres doet. Laagdrempelig en goedkoper, zou dit ook veel ellende kunnen voorkomen. 

Recent is er aandacht voor de zgn ‘menstruatie-armoede’: 1 op de 10 meisjes en vrouwen tussen 12 en 25 jaar komt regelmatig geld tekort om menstruatieproducten aan te schaffen. Schoolverzuim en uitval kunnen het gevolg zijn. In Rotterdam worden deze kosten door de gemeente vergoed voor jongeren met ouders die een laag inkomen hebben. Is de wethouder bereid om met bijvoorbeeld de Voedselbank in gesprek te gaan: in hoeverre speelt het in Gorinchem en wat zouden oplossingen kunnen zijn?

Wachtlijsten jeugdzorg: Onze fractie heeft zorgen om de wacht- en doorlooptijden in de jeugdzorg in Gorinchem, die, net als in de rest van het land oplopen. Exacte aantallen op de wachtlijst, wachttijden en doorlooptijden zijn niet bekend zowel bij de gemeente niet als ook niet bij de DG&J. Door de hoeveelheid verschillende aanbieders is het lastig dit goed en efficient in kaart te brengen, dus iets om rekening mee te houden in de inkoopstrategie voor de komende jaren

Wijkontmoetingsplekken: de coronapandemie toont het belang van  ontmoeting. Die plekken moeten er dan wel zijn. Ons bereiken geluiden, dat een aantal van deze centra te duur worden voor de inloopactiviteiten van diverse organisaties. Ook de dagbesteding in het natuurcentrum stopt, tot groot verdriet van degenen die daar gebruik van maakten. Wat betreft de ChristenUnie-SGP een ongewenste ontwikkeling.

Tot slot: De hoge schuldpositie levert problemen op voor noodzakelijke investeringen in duurzame energie, mobiliteit en woningen, circulair afvalbeleid en het sociale gezicht van Gorinchem voor de komende jaren. De wijsheid hier betere keuzes in te maken, wensen we u allen toe.

« Terug