Visie op de jaarstukken en de Perspectiefnota

nathan-dumlao-VJHb4QPBgV4-unsplash.jpg21 juli 2020

Afgelopen donderdag 9 juli zijn zowel de jaarstukken (hoe is het gegaan?) en de Perspectiefnota (hoe gaan we verder?) in een ruim 8 uur durende vergadering behandeld. Namens onze fractie heeft Frank Barth onze visie op beide documenten gegeven.

Terugkijkend op hoe het afgelopen jaar(2019) is geweest, is onze fractie bijzonder verontrust over de financiële staat van Gorinchem. In de beoordeling van de accountant staan alle seinen op oranje of rood en, in tegenstelling tot het college en de coalitie, die blijkbaar denken dat dit nietszeggende feestkleuren zijn, deelt onze fractie de verontrusting hierover, die ook de provincie heeft uitgesproken. Door de enorme ambities van deze coalitie, die de schuldenlast van Gorinchem in deze periode van 4 jaar met 80 miljoen laat stijgen( let wel: dat komt bovenop de schuldenlast die er al was en die ook hoog was), nemen we enorme risico’s. Zeker nu een economische crisis dreigt, zou enige terughoudendheid en voorbereiding op zwaarder weer verstandig zijn.

Tel daarbij op, dat ondanks forse investeringen in de ambtelijke organisatie, we niet de indruk hebben, dat zaken beter lopen, we betere processen zien of stukken die aan de kwaliteitseisen voldoen, en het plaatje is toch somber geworden.

Over het algemeen kunnen we zeggen, dat de coalitie en het college een beeld schetsen, alsof er weinig aan de hand is: dat beeld wordt door geen van de oppositiepartijen onderschreven, in tegendeel.

Wat betreft de Perspectiefnota, een richtinggevend financieel document, waarin de lijnen voor de op te stellen begroting worden uitgezet, worden we helaas niet gerustgesteld.

Door de grote onzekerheid over de economie en financiën vanwege de corona-crisis, is in de aanloop naar deze vergadering toe afgesproken geen nieuwe plannen op te nemen, die geld zouden vragen: een beleidsarme nota dus. 

Toch ontdekten we, dat er opnieuw grote bedragen in zijn opgenomen, voor beleid dat -opnieuw- nog niet of nauwelijks in de raad is besproken, laat staan dat de raad zich erover heeft kunnen uitspreken. 4,75 miljoen euro voor het IAC, een Innovatie en Advies Centrum, dat bij de nieuw te bouwen techniekschool van t Gilde moet komen: tot nu toe niet meer dan een roze wolk, waarover nauwelijks feiten met de raad gedeeld zijn.

En 1,6 miljoen vanuit de opbrengst van de verkoop van Eneco moet naar plannen maken voor de ontwikkeling van de Vleugels van de stad: iets dat alleen in een parallelsessie genoemd is en nu dus al tot vaststaand beleid is gebombardeerd. En tegen de afspraak in dat de Enecogelden aan schuldaflossing, duurzaamheidsmaatregelen en mobiliteitsplannen besteed zouden worden.

Vanuit de oppositie is meermalen duidelijk stelling genomen tegen deze wijze van besturen, die de gemeenteraad buitenspel zet: we hebben nu al meerdere keren meegemaakt hoe het feit dat zo’n bedrag in een Perspectiefnota of begroting is opgenomen, gebruikt wordt als argument om verder discussie dood te slaan: ‘ u hebt dat immers bij de vorige Perspectiefnota besloten’.

Wij hebben nog maar weer eens ingebracht, dat wij dit een ernstige zaak vinden, die de lokale democratie ondergraaft en de raad buitenspel zet. Maar de coalitie lijkt daar keer op keer ongevoelig voor te zijn.

Een motie van onze hand, om alvast na te denken over scenario’s bij een economische krimp, werd niet aangenomen: dat lijkt toch sterk op de kop in het zand steken.

Waren er nog lichtpunten in deze lange vergadering? Jawel: een motie , die wij samen met het CDA en groep van Maaren indienden, om YFC The Mall in staat te stellen hun succesvolle social media projecten voort te zetten, werd met slechts 4 stemmen tegen ruim aangenomen. De wethouder gaat op zoek naar geld binnen de bestaande budgetten hiervoor.

Verder een motie van onze hand, waarin wij het college oproepen de stagnerende woningmarkt in beweging te gaan krijgen, door creatief en inventief in te gaan zetten op woonvormen voor ouderen. We zien nu teveel, dat appartementen te duur of te weinig beschikbaar zijn en ouderen blijven zitten in huizen die voor starters en gezinnen beschikbaar zouden moeten komen. Onze oproep aan het college is: ga samen met Poort 6 en andere spelers op de markt na welke instrumenten er zijn om ouderen te helpen, die overstap wel te kunnen doen. Deze motie werd unaniem aangenomen.

Al met al blijft onze zorg over de financiële situatie waarin deze coalitie Gorinchem heeft gebracht: een historisch hoge schuldenlast, die ons bij economische crisis en stijgende rente tot artikel 12 gemeente kan maken( dan is de gemeente feitelijk failliet en grijpt de provincie in). Dit legt een enorme hypotheek op de komende 20- 30 jaar, waarin er nauwelijks financiële ruimte zal zijn.

Helaas spraken we ook in deze marathon-vergadering als coalitie en oppositie schijnbaar volstrekt langs elkaar heen. 

Voor nu wacht ons een periode van reces tot eind augustus/ begin september. Dan zullen we meer zicht hebben op de economische gevolgen van de crisis en de financiële vertaling daarvan voor Gorinchem. Hopelijk staat de coalitie dan ook meer open voor een gezonder financieel beleid.

« Terug