Ontwikkeling en uitvoering van het concrete mantelzorgbeleid

photo-1532461844054-cee312ab1ce2.jpeg05 februari 2020

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

Op meerdere momenten heeft de huidige coalitie uitgesproken mantelzorg van groot belang te vinden en mantelzorger concreet te willen ondersteunen.

Zo maar een paar citaten:
“Mantelzorgers verdienen onze waardering en aandacht. Mantelzorgers bieden vaak de meest noodzakelijke eerste ondersteuning in de dagelijkse leefomgeving van zorgvragers en moeten een meer centrale rol krijgen in de afwegingen van professionals. Overbelasting ligt op de loer en dienen we te voorkomen.”

(uit het coalitieakkoord)

“Noodknop Mantelzorg
De ervaring leert dat mantelzorgers niet tot slecht zelf om hulp vragen, wat risico op overbelasting geeft. Het gemeentelijk Wmo/ mantelzorgbeleid is gericht op preventie, dat wil zeggen het voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. We willen daarom maatregelen nemen om de behoeften van mantelzorgers eerder in beeld te krijgen (o.a. bij de keukentafelgesprekken) en te onderzoeken of de respijtzorg aansluit bij de behoeften die mantelzorgers hebben. Het hiervoor benodigde budget kan worden gevonden binnen het Sociaal Domein.”

(uit de Perspectiefnota van 2018)

De fracties van ChristenUnie- SGP en GroenLinks hebben hier de volgende vragen over:

  1. Hoe staat het met de ontwikkeling en uitvoering van het concrete mantelzorgbeleid?

  2. Is er onderzoek gedaan naar wat er nodig is om mantelzorger te ontlasten en wat de gemeente daarvoor moet doen c.q. in huis hebben? Zo ja, worden de resultaten met de raad gedeeld?

  3. Meer specifiek zijn wij benieuwd naar hoe het staat met de rode knop voor mantelzorger en de mogelijkheid voor respijtzorg.

  4. Hoe is de samenwerking met MEE en wat doen zij precies op dit onderwerp voor de gemeente (op hun site verwijzen ze nl naar de mantelzorgmedewerker van de gemeente)?

  5. Gorinchem kent ook veel jonge mantelzorgers, sommigen daarvan zijn zich niet een bewust dat ze mantelzorger zijn. Kunt u aangeven wat er voor hen gedaan wordt en hoe daar gebruik van wordt gemaakt?

  6. De huidige mantelzorgconsulent van de gemeente gaat binnenkort met pensioen, hoe is de continuïteit geregeld?

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
680903 Schriftelijke vragen CU SGP-GL - Mantelzorgers.pdf166,5 kBapplication/pdfdownload

« Terug