Zienswijze oprichting textielkringloop Het Goed/ Avres

kringloop gorinchem.jpeg27 juni 2019

Het plan om te komen tot een kringloopbedrijf Het Goed- Avres heeft een aantal goede intenties: 

  1. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt leer en werkplekken bieden
  2. Bijdragen aan grotere hoeveelheid hergebruik van vooral textiel.

Het eerste is de opdracht van Avres en in veel gevallen slaagt het daar ook in. Het tweede is dat niet zozeer en de vraag is of je dat als Avres moet willen en dan ook nog in BV constructie.

De businesscase roept erg veel vragen op  en komt op ons als wensdenken over. We begrijpen uit de brief van het DB van Avres, dat de zorgen op dit punt niet gedeeld worden, maar onze ervaring leert dat oplossingen voor lastige vraagstukken vaak erg rooskleurig worden voorgesteld, omdat we Zo graag willen dat het werkt en we hart hebben voor deze doelgroep. Het groeipotentieel e.d is op papier allemaal positief en als het dan tegenvalt, is er niemand verantwoordelijk.  Het Goed bv krijgt veel lusten en weinig lasten, immers de zekerheid van samenwerking met de gemeenten en Waardlanden die netjes de infrastructuur biedt om textiel in te zamelen, waarvoor de gemeenten betalen.

Tegelijk staat de doelgroep voor wie dit allemaal opgetuigd wordt ook scherp op ons netvlies. Dan is een belangrijke vraag of dit plan de doelstelling voor deze doelgroep dichterbij brengt. Ons antwoord daarop is, dat dit zo zou kunnen zijn.

Dan is de vervolgvraag of dit plan levensvatbaar is. Daar slaat de aarzeling toe, zie onze twijfels over de businesscase. Het wensdenken leidt ons inziens tot erg optimistische prognoses.

Vervolgens moet de vraag gesteld worden of er ook nadelen aan te plan kleven. En die zijn er wel degelijk en ook wel zwaarwegende:

  • er worden grote risico’s genomen met publiek geld
  • Met overheidssteun worden de bestaande kringlopen en tweedehands kledingwinkels, zoals bijvoorbeeld van het Leger des Heils, beconcurreerd en  misschien wel weggeconcurreerd
  • De constructie wordt een soort GR binnen de GR, erg op afstand dus en nog minder te doorgronden voor een eenvoudig raadslid
  • Bij mislukking kost dat de samenleving veel geld, maar ook voor de specifieke doelgroep zou dat desastreus zijn.                                                    

Waarom dan toch dit plan? Was er geen samenwerking mogelijk met de bestaande kringlopen , die al vele jaren zonder subsidie de twee intenties, nl. Het bieden van werkplekken en bijdragen aan meer circulariteit, gestalte geven?

Uit de brief van de kringlopen, die wij ontvangen hebben, lijkt het dat een voorgestelde pilot, om dit in de regio en in samenwerking met die kringlopen op te zetten, eigenlijk geen kans heeft gehad.

Dat is toch wel een gemiste kans.

Daarbij lezen we niet, dat het potentieel aan bedrijven in de AV regio, dat ook leer en werkplekken kan bieden, uitgeput is. De bestaande kringlopen geven zelfs expliciet aan hier een rol in te kunnen en willen vervullen. Dat dit een stuk ingewikkelder is voor Avres zal helder zijn. 

Uit het stuk blijkt voor ons ook niet dat het uitsluitend om mensen gaat die echt niet meer bij bedrijven of instanties aan  de gang zouden kunnen; immers onder punt 3 van de oplegger wordt gesteld dat er een doorlopende leerlijn moet komen om mensen richting een werkplek bij reguliere werkgevers te leiden. Dat geeft aan dat dit in principe wel mogelijk geacht wordt.

We begrijpen dat er altijd een groep mensen blijft voor wie een kleinschalige werklocatie in de woonomgeving tijdelijk of voor langere duur wenselijk is. Maar de omvang van wat nu voorgesteld wordt, is toch niet kleinschalig te noemen. En dan heb je het ook meer over dagbesteding denken wij.

En als de mogelijkheden om een goeie businesscase te halen op de textielinzameling zo enorm zijn, kan Het Goed toch altijd iets gaan opzetten, gewoon als bedrijf?

Al met al vinden wij dat vooral het probleem van Avres (kosten van het begeleiden en plaatsen van een moeilijke doelgroep nu de sociale werkplaats is opgeheven) en het probleem van Waardlanden ( minder opbrengsten textielinzameling en geen inzamelaar )wordt opgelost mogelijk ten koste van  bestaande kringlopen. En dit met een commerciële partij, die zo meelift op overheidsgeld. Ik snap het chagrijn daarover bij de bestaande organisaties goed. In   het meest extreme geval kan dit ertoe leiden, dat mensen uit de doelgroep bij Het Goed een beschermde plek vinden terwijl andere mensen van deze of andere doelgroepen hun plek verliezen omdat Het  Goed de bestaande kringlopen uit de markt drukt.

Onze conclusie is: dit moet over en beter. Een eerste aanzet is er zichtbaar in de brief van het DB van Avres, wel wonderlijk dat daar nu een aantal zaken alsnog gerepareerd gaan worden, die ons inziens al aan de voorkant dichtgetimmerd hadden moeten zijn. Deze brief van 13 juni geeft tegelijk aan dat de koers nog steeds ligt in samenwerking met Het Goed. Wij vinden dat jammer en roepen op: ga terug naar  bestaande kringlopen en ga daar in samenwerking de intenties zoals beschreven invulling geven. 

« Terug