Begroting 2018

pingels17 november 2017

De tijd vliegt: we zijn alweer aangekomen bij de laatste begroting van dit college en deze coalitie. En ondanks alle perikelen van bezuinigingen, versnippering en gedoe in de politiek, heeft deze coalitie de koers weten vast te houden. Niet zonder kleerscheuren, maar het resultaat mag er zijn: Gorinchem kan aanhaken bij de economische opleving die gaande is, omdat we de financiële zaken op orde hebben gekregen en is nog steeds een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken, met een sociaal gezicht (denk aan de 120% norm die wij als eerste in de regio weer invoerden).

Begroting

Hét nieuws uit deze begroting is wel dat we eindelijk kunnen investeren in de stad! Zo’n 10 miljoen;

 • Onderwijs (o.a B.s Hoogdalem, unilocatie Gomarus en het Gilde terwijl oude energievretende locaties Lange Slagenstraat en Laag Dalemseweg verdwijnen),
 • Duurzaamheid (uitvoeren van het beleidsplan, waterplan en verduurzamen gemeentelijk vastgoed)
 • Stadspromotie (Mooi Gorcum, vestingplan)
 • Infra en mobiliteit (kaders raadsopdracht zijn vastgesteld en ook wordt de verhoging van deelname van langzaam verkeer gestimuleerd)
 • Kwaliteit van de samenleving (door in te zetten op participatie, Visie van de stad, Gorcum Beweegt en wijkgericht werken, handhaving maar ook het werven van meer vrijwilligers)
 • Toegankelijkheid waar we weinig over lazen was investeren in de toegankelijkheid van onze samenleving voor mensen met een beperking, maar we horen graag hoe dat zit.

Was het tot nu toe met enige voorzichtigheid, nu kunnen we toch echt wel spreken van herstel. Gorinchem is goed en sterker door de financiële crisis heen gekomen en niet ten onder gegaan aan de waardedalingen van de grondexploitaties, dankzij stevig en tijdig ingrijpen. 2018 begint met een Algemene Reserve van ongeveer 36 miljoen, de begroting is structureel en meerjarig in evenwicht met een plus van ruim 6 ton voor 2018 en verder.

Dit terwijl de woonlasten ongeveer gelijk blijven. We hebben een robuust weerstandsvermogen bereikt en weer vaart gezet achter de woningbouw. Het overzicht van de stand van zaken w.b het coalitieakkoord en de raadsbrede aanvulling laat zien dat veel is ingezet, vastgesteld beleid is geworden of zelfs afgerond. Toch zal in de periode tot aan 21 maart 2018 nog hard gewerkt moeten worden om de laatste zaken in gang te zetten. Op dit punt zien we dat de bezuinigingen in de organisatie ons in de weg hebben gezeten. Ook hier zal geïnvesteerd moeten worden.

Opvallende zaken

Visie van de stad

Als we kijken naar de speerpunten, die in de begroting geformuleerd worden, dan zien we de aansluiting bij GO2032. Het motto van het coalitieakkoord Verbindend, Levendig, Zorgzaam zou zo maar het motto van Visie van de Stad kunnen zijn. Zonder uitgebreid op de resultaten van het Visie-traject in te gaan, viel de lijn op van inspelen op nieuwe (vaak technologische) ontwikkelingen en groei naar 40.000 inwoners; maar ook de nadruk op het behoud van de menselijke maat, ruime opzet en groen. Kortom: behoud het eigene van Gorcum en zorg dat we geen museum worden.

De gemeente ziet voor zichzelf een aanjaagfunctie maar heeft nog geen budget voor de uitwerking van de visie opgenomen. Dat vinden wij tekort doen aan het proces, dat ook nog eens een lieve duit gekost heeft. Nu geen verdere stappen ondernemen, lijkt ons geld in het water gooien i.p.v investeren in de toekomst. Het is voor de ChristenUnie-SGP fractie dan ook vanzelfsprekend de motie om budget voor het borgen en uitwerken van GO2032mee in te dienen.

Veerdienst

het onderzoek tot behoud verloopt in goed overleg met betrokken gemeenten. De CU-SGP vindt de zoekrichting creatief en is zeker voorstander van duurzaam varen, zeker als dat kostenneutraal of zelfs voordeliger kan met als bijvangst een moderne vloot en samenwerking met het bedrijfsleven Toch vraagt zij aandacht voor een betere financiële onderbouwing dan tot nu toe het geval is. Wensdenken kan zomaar leiden tot een financieel debacle.

RO mobiliteit

de kaders zijn vastgesteld, nu kan er gas gegeven worden. De reserve infrastructuur zal onvoldoende zijn voor de grote uitdagingen die er zijn. Op 29 juni 2017 hebben we hier middels de motie Infra aandacht voor gevraagd en dit blijft een punt van zorg. Bereikbaarheid is overigens ook iets dat in GO2032 vaak genoemd wordt. Nu het financieel beter gaat, moet ook in infra geïnvesteerd worden.

Inwoners aan zet

het van buiten naar binnen werken wordt in de organisatie geïmplementeerd en we zien in het Visie-traject een goed voorbeeld van wat dat opleveren kan. Dit is ook als een investering, nl.in relaties en verbinding.

Beleidsbegroting

 • mooie daling van diefstal uit winkels en woningen maar vernielingen en overlast blijven aandacht vragen. Meer en betere handhaving komt ook als wens uit de burgerpeiling: is het college van plan hier extra op in te zetten?
 • evenementen: kan het college ons informeren over de evaluatie van de Zomerfeesten?
 • Gorcum scoort helaas hoog op ongevallen met fietsers: is dit vooral op de schoolroutes? Graag specifiekere info.
 • we schrikken van de cijfers als het gaat om verzuim en voortijdig schoolverlaten. Daarnaast kent Gorinchem relatief meer achterstandsleerlingen(laatste cijfers uit 2012!). Is er zicht op de oorzaken van de stijging in 2016? Is er verschil in scholen onderling en is het college in gesprek met de scholen over oorzaken en oplossingen?
 • er zijn ook mooie ontwikkelingen op onderwijsgebied: integraal kind- centrum, integrale visie onderwijs. Daarnaast zijn we enthousiast over het HBO-ICT initiatief. We zien mogelijkheden om dat uit te breiden met andere leerrichtingen op gebied van techniek en zorg.
 • Kracht van sport: sport en bewegen wordt steeds breder ingezet, waardoor er ook dwarsverbanden ontstaan met welzijn en sociaal cultureel werk. Dat is een mooie ontwikkeling. De evaluatie van Gorcum Beweegt moet wat ons betreft input leveren voor hoe we dat nu toekomst bestendig kunnen organiseren. We moeten alert blijven op de valkuil van het overvragen van deze succesvolle club.

  Sociaal domein

 • Gorinchem heeft een bovengemiddeld aantal banen, maar jongeren zijn vaker dan gemiddeld zonder werk. Welke actie wordt hierop ondernomen?
 • heel zorgelijk vinden wij het aantal meldingen van kindermishandeling. Bij de I&O sessie bleek dit langdurig zo te zijn. Wat kan hier preventief worden ingezet?

Regionale samenwerking

Ontwikkelingen lijken nu in een stroomversnelling te zijn gekomen: Vijfheerenlanden naar Utrecht zet een aantal Gemeenschappelijke regelingen toch op lossere schroeven. Het meest urgente voorbeeld daarvan is Avres. We begrijpen dat er gesprekken gaande zijn over de ontstane situatie, daarom zullen we hier niet verder op ingaan, maar wat mijn fractie betreft kan het niet zo zijn dat gemeenten die hebben aangegeven uit te willen treden de toekomst van deze organisatie gaan bepalen. Gorinchem zal ook hier moeten investeren in samenwerking met en zich strategisch oriënteren op directe buurgemeenten in alle windrichtingen.

Duurzaamheid en klimaat

Er zou veel te noemen zijn, maar ik beperk me tot de zgn. stresstest
Het nieuwe Deltaplan Ruimtelijke adaptatie leidt tot extra maatregelen, ook op lokaal niveau, om in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering. Samen met de omgevingswet is dit een ingrijpend gebeuren en we zien hier 2 regels over terug(p.55)in de begroting. Maar wat gaat dit betekenen, ook financieel?

Tot slot

Met het vaststellen van deze begroting investeren we op allerlei manieren in de toekomst van Gorinchem, die er veel zonniger uit ziet dan aan het begin van deze coalitieperiode. Dat stemt tot grote tevredenheid.
Wij wensen college, raad en ambtenaren Gods zegen toe bij al het werk dat voor die zonnige toekomst gedaan gaat worden.

« Terug

Reacties op 'Begroting 2018'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.