Perspectiefnota 2018-2021

01 juli 2017

Het voelde onwennig, deze Perspectiefnota: letterlijk, omdat het zo’n dun stuk is. Maar ook in een ander opzicht: de sterke uitgangspositie voor de komende jaren die Gorinchem bereikt heeft.

Mijn fractie wil dus aftrappen met complimenten aan het college en de organisatie voor de vasthoudendheid en discipline waarmee de afgelopen jaren is gewerkt om ervoor te zorgen dat Gorinchem goed en sterker door de financiële crisis heen is gekomen en niet ten onder is gegaan aan de waardedalingen van de grondexploitaties.

De begroting is structureel in evenwicht en er wordt een plus geschreven van ruim 6 ton voor 2018 en verder. Dat is goed nieuws en een resultaat om trots op te zijn.

In deze Perspectiefnota zijn ook alle ruimtevragers verwerkt: wettelijk verplicht of onontkoombaar, vanuit het coalitieakkoord én de raadsbrede aanvulling daarop en ook nog een aantal wenselijke ontwikkelingen. In 2018 komt dat neer op een bedrag van ruim 2 miljoen, de jaren erna op ongeveer 1,5 miljoen.

Wij zijn hier erg tevreden mee. We willen benadrukken, dat dit betekent, dat ook voor heel 2018 er financiële dekking is gerealiseerd voor al dit beleid. Tel daar de positieve uitkomst van de meicirculaire bij op (ruim 4,5 ton in 2017 en 1,2 miljoen in 2018, jaren daarna 8 ton) en we kunnen stellen dat een volgende coalitie in een gespreid bedje komt! 

Dat brengt ons op de OZB

De stabiele meerjarenbegroting geeft ons weer ruimte de OZB-verhoging te beperkingen tot indexatie. Waar de voorgaande coalitie een OZB-verhoging van 16% moest doorvoeren, weliswaar afgevlakt binnen de bundel door de aangepaste rioolheffing, kunnen we nu afscheid nemen van de jaarlijks terugkerende verhoging van 1% bovenop de inflatie. Daarin herkent de Gorcummer de gedegen en stabiele financiële situatie van het stadsbestuur van vandaag. Als raad dragen wij de verantwoordelijkheid ‘vet op de botten ’aan te leggen, zodat bij de eerstvolgende tegenslag, dit niet meer op de inwoners verhaalt hoeft te worden. In welke vorm dan ook.

Bij de behandeling van de jaarstukken is vastgesteld, dat onze algemene reserve flink is gegroeid. Over de oorzaken hebben we toen al gesproken, dat gaan we niet herhalen. Maar we zijn tevreden dat het college al voorgesorteerd heeft en aankondigt in oktober met de raad in overleg te willen gaan over de financiële kaders als het gaat om de algemene reserve, het weerstandsvermogen en de risico’s. Door de wijzigingen in het BBV zal er herijking moeten plaatsvinden.

De Perspectiefnota spreekt ook over relevante ontwikkelingen en risico’s: hiervan wordt gezegd, dat onduidelijk is of daar voorstellen uit voort gaan komen en wat de financiële gevolgen daarvan zijn.

Als we daar toch even op focussen en voorzichtig wat ingeschatte bedragen optellen, komen wij al gauw boven de 1 miljoen uit. We kunnen vaststellen, dat dat meer is dan de 6 ton begrotingsruimte die komende jaren beschikbaar is. U bent het van ons wel gewend, dat we willen waarschuwen voor al te veel overmoed: de uitdaging blijft om structureel het begrotingsevenwicht te behouden.

Een aantal punten willen we voor het voetlicht brengen:

Infrastructuur: 

  • Wat de ChristenUnie-SGP betreft, wordt de Banneweg robuust aangepakt: er zal een toenemende verkeersdruk op de Oost-Wets-verbinding ontstaan door de ontwikkelingen op Hoog Dalem (groei aantal woningen) en de verdichting van de Binnenstad (kantoorpanden omzetten naar woningen). Ook kunnen het autoluw maken van het Eind en de ontwikkeling van Mollenburg invloed hebben.
  • We blijven aandacht vragen voor de aanpak van de A27 en A15: er is rekening gehouden met capaciteitsuitbreiding om hier vanuit Gorinchem goed op in te kunnen springen, maar er zal ook een flink geldbedrag in het infrafonds beschikbaar moeten zijn om daadwerkelijk en letterlijk te kunnen aansluiten vanuit Gorinchem. We zijn daarom mede-indieners van de motie Infra.
  • Wij vinden de veerdienst van groot belang voor Gorinchem. De creativiteit en ondernemingsgeest van Riveer spreekt ons aan. De plannen om kostenreductie te gaan behalen door over te gaan op elektrisch varen staan of vallen met een haalbaar businessplan, dat kan rekenen op subsidies in het kader van met name duurzaamheid. We vragen het college zich bij rijk en provincie in te spannen om deze ook binnen te halen.

De definitieve besluitvorming over het Stadspodium met functies van het Huis van Inspiratie staat voorzien na de verkiezingen en zal dus ook één van de onderwerpen van die verkiezingen worden. Ondertussen is een overbruggingsscenario in de maak om in beeld te krijgen wat er minimaal nodig is om de vernieuwing en kruisbestuiving tussen het HvI en partners in de bestaande huisvesting mogelijk te maken. Dat klinkt alsof dit alle kanten op kan gaan. Heeft het college in beeld wat hier concreet mee bedoeld wordt?

En wat betreft het Stadspodium herhalen wij nog maar eens ons standpunt, dat we een grote investering hiervoor en exploitatie hiervan alleen zien zitten als er meer partijen zich willen verbinden om het financieel te dragen. We willen niet opnieuw in een situatie komen waarbij de gemeente als enige aan de lat staat voor zowel de investering, als de exploitatie en het onderhoud.

Strategische oriëntatie: de opmerkingen van onze waarnemend burgemeester in het AD over de groei van Gorinchem naar 40.000 inwoners, waardoor in de AV 3 gelijkwaardiger gemeenten ontstaan, onderschrijven wij. Dat vraagt dus een fikse inspanning om voor voldoende woningen te zorgen, geschikt om vergrijzing en vergroening op te vangen. Maar ook om de voorzieningen op peil te houden.

En inderdaad is het voor Gorinchem van belang zichzelf te zien als uitloper van Zuid-Holland-zuid. Voor het wonen, de maritieme sector moeten we niet meer eerst en vooral richting de AV-regio kijken, maar veel meer richting Drechtsteden en Rotterdam.

Zorg (WMO en Jeugdzorg): deze coalitie heeft in 2014 de zorg als belangrijkste beleidsterrein bestempeld. Geld voor zorg blijft voor zorg en iedereen moet de zorg kunnen krijgen, die hij of zij nodig heeft. Maar dat wil niet zeggen dat binnen dit beleidsterrein budgetten niet ont-schot kunnen worden. Uit de Perspectiefnota blijkt dat u dit ook vindt. Voor onze fractie is het nog wel de vraag hoe het college hiermee om wil gaan. We begrijpen best, dat er binnen de WMO nog geld nodig is voor de transformatie, maar is er al een beeld hoeveel?  En vindt het college met ons, dat er in Gorinchem direct ingespeeld moet kunnen worden op schrijnende gevallen en ongewenste wachtlijsten, zo die er mochten zijn, en is het college van mening dat daar op dit moment voldoende armslag en financiën voor zijn? 

Onze fractie heeft regelmatig aandacht gevraagd voor het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. We zijn dan ook enthousiast over de plannen om te investeren in de versterking van het sociale netwerk van mantelzorgers. Het is mooi als mensen daardoor langer thuis kunnen blijven met goede kwaliteit van leven, maar net zo belangrijk is dat de mantelzorger dusdanig ondersteunt wordt, dat hij of zij het volhoudt met een goede kwaliteit van leven. 

Hondenbelasting: CU-SGP gaat uit van kostendekkendheid van deze belasting, maar dan ook echt de overlast aanpakken : dus schone uitrenvelden, schone speelplekken voor kinderen, en hondenpoepzakjes terug met afvalbakken. Onze fractie wil ook in de stad het bezit van meerdere honden wel wat ontmoedigen, vanwege de overlast die dat mee gaat brengen, dus voor elke volgende hond mag wat ons betreft zwaarder belast worden.

Deze Perspectiefnota doet zijn naam eer aan: het perspectief, dat er rooskleuriger uitziet dan de afgelopen jaren het geval was. We kunnen na vaststelling vandaag dan ook met goede moed gaan toewerken naar de begroting eind van dit jaar. Het feit dat ook voor 2018 voldoende middelen zijn veiliggesteld, is wat ons betreft een mooi voorbeeld van het solide financiële beleid dat de ChristenUnie- SGP fractie de kiezers beloofd heeft. Met deze mooie constatering kunnen we beginnen aan een welverdiend reces, waarna we straks hopen te starten met de installatie van onze nieuwe burgemeester.

We wensen haar en u allen Gods wijsheid en zegen toe.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
perspectiefnota behandeling 201764,1 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'Perspectiefnota 2018-2021'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.