Gorinchem schrijft geschiedenis!

10 november 2016

Donderdag 10 november vond de begrotingsbehandeling plaats. Een begroting waarin voor ruim 23 miljoen euro investeringen in onze stad zijn opgenomen. Na de magere jaren komen nu niet ineens de vette jaren, maar er hoeven geen nieuwe bezuinigingen worden gedaan om tot een sluitend huishoudboekje te komen. Met daarbij een raadsbreed akkoord kunnen we verder om het goede te zoeken voor onze stad. De bijdrage van de ChristenUnie-SGP fractie vind u hieronder.

---

Gorinchem schrijft geschiedenis!

Onder bijzondere politieke omstandigheden neemt de raad haar verantwoordelijkheid om een breed draagvlak te leggen onder het beleid tot aan maart 2018. De vorm waarin dat gebeurd is, lijkt een beetje op hoe we eertijds de Rode Draden tot stand hebben gebracht: met elkaar open en intensief in gesprek over de inhoud en wat we daarin met elkaar belangrijk vinden. Het resultaat is bij mijn weten tamelijk uniek: een akkoord , ondertekend door alle fracties, waarin het beleid aangescherpt doorgezet wordt. Het college is niet vleugellam geraakt door de minderheidspositie van de coalitiepartijen, maar toont veerkracht en gaat door op de ingeslagen weg naar een nieuwe manier van besturen met een gezond huishoudboekje.

Begroting

Allereerst  complimenten ook voor de opzet van de begroting, die heel overzichtelijk en leesbaar is: vooral de grafiekjes maken veel duidelijk.

Het is soms aardig de bijdragen die je in de loop van de jaren hebt geleverd naast elkaar te leggen. Je ziet dan vanwaar je bent gekomen en waar je nu staat. Ik zou grote delen van mijn verhaal bij de Perspectiefnota opnieuw kunnen voorlezen.

Onze tevredenheid toen over de voortgang van de raadsopdrachten en bezuinigingen; tevredenheid over de financiële grip die we hebben gekregen waardoor deze begroting structureel in balans is. Maar ook hoe we met onze schuldpositie om willen gaan: geen versnelde aflossing van 2 miljoen euro, omdat dit nu niet verantwoord is. Maar wel scherp oog voor de risico’s die rentestijgingen en waardevermindering van onze bezittingen kunnen opleveren. De Christenunie-SGP fractie wil vasthouden aan het behoedzame beleid om het huidige structurele begrotingsevenwicht te consolideren. De in de begroting omschreven discipline, dat  structurele lasten binnen de structurele baten moeten passen, lijkt een open deur, maar is voor onze fractie wezenlijk.

Uit de begroting blijkt: 

 • dat er structureel evenwicht is en we dus geen nieuwe bezuinigingen in hoeven te zetten
 • dat de voorstellen uit de Perspectiefnota vergadering  verwerkt zijn
 • dat er voor het eerst financiële ruimte is, die ingezet wordt om de betrokkenheid en ontwikkeling van de stad te stimuleren
 • dat de marges erg krap zijn ( er is geen 2 miljoen te verdelen zoals  gesuggereerd is en de wethouder financiën had gewoon gelijk met zijn waarschuwende woorden) en naar de toekomst toe worden deze marges onzekerder
 • de lasten voor inwoners met slechts 1% stijgen

De financiële ruimte die ontstaat, vraagt om scherpe keuzes gebaseerd op visie en constructief beleid.

Gorinchem is klaar om zonder verdere bezuinigingen een financieel gezonde gemeente te zijn. Dat betekent dat we verkopen van panden of gronden als incidentele meevallers kunnen beschouwen.

Dat deze coalitie dit bereikt heeft in krap 2,5 jaar, is knap: complimenten voor college en ambtelijk apparaat voor de gedisciplineerde wijze waarop dit tot stand is gebracht. Het schip ligt na 3 rondes ‘Alle hens aan dek” op koers. Dit wordt ook bevestigd door het kersverse raadsbrede akkoord, waarin her en der een extra tandje bij wordt gezet, maar geen sprake is van een heel andere koers.

De speerpunten uit de begroting kunnen rekenen op onze instemming en als we het raadsbrede akkoord erbij pakken, op een grote meerderheid van de raad.

 • stadspromotie met als doel versterking van de lokale economie: Gorinchem scoort bovengemiddeld op het aantal banen, maar de jeugdwerkeloosheid is hoger dan gemiddeld in Nederland. Daarbij ligt het aantal bedrijven dat zich hier heeft gevestigd lager t.o.v  het landelijk gemiddelde. Tenminste als we de mooie grafiekjes mogen geloven.
 • verkeersveiligheid en betere bereikbaarheid: speerpunt uit het verkiezingsprogramma van de Christenunie-SGP. In 2017 willen we stappen maken door de vaststelling van de R.O Mobiliteit. We zijn daarbij ook mede-indiener van de motie over de Haarsekaden . In de begroting wordt een tweetal staatjes opgevoerd waarin het aantal ziekenhuisopnames na ongevallen met een motorvoertuig of fietser als indicator wordt gebruikt. Maar de ongevallen of bijna-ongevallen waarbij betrokkene opstaat en thuis een pleister plakt en weer doorgaat, tellen dan niet mee. Het aantal ziekenhuisopnames na een verkeersongeval met een fietser laat in 2013 t.o.v 2014 een forse groei zien. Dit moet naar beneden.
 • onderwijs: de acties die beschreven staan in de begroting zoals IHPdeel Gorinchem Oost en Nieuw Dalem, het realiseren HBO instelling/afdeling en een goede aanpak op het voortijdig schoolverlaten en het ontwikkelen van een integrale visie juichen we toe.
 • duurzaamheid: we hebben hoge ambities, die door het raadsbrede akkoord ook voorzien kunnen worden van middelen om tot realisatie te komen.
 • sociaal domein: met 33%  gelijk de grootste hap uit de begroting.
 • de belofte uit het coalitieakkoord wordt gestand gedaan: geld voor zorg blijft voor zorg geoormerkt. Landelijk is er veel aandacht voor aanpak en opvang van verwarde personen. Om hier vroegtijdig zicht op te krijgen is het toevoegen van een indicator waar het gaat om aantallen aan te bevelen
 • We hebben bij de Perspectiefnota aangegeven een evaluatie over de meerkosten bij Avres te willen. We begrijpen, dat door de versnelde instroom vanuit de WW, bijstandsgerechtigde statushouders en de oplopende werkloosheid het programma behoorlijk onder druk staat. Zaak is statushouders zoveel mogelijk en zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Dat is ook goed voor de integratie en er zijn er die in hun land van herkomst een goede opleiding hebben genoten. 

Tot slot

Er is veel te doen over de democratie en de politiek. Veranderingen in de samenleving beïnvloeden de politiek en ontwikkelingen in de politiek hebben effect op de samenleving. We spreken over een kloof tussen burgers en bestuurders. Wat zullen de verdere ontwikkelingen op dit vlak zijn en hoe kunnen wij, als lokale politici, in positieve zin bijdragen aan herstel van vertrouwen? Ik denk: door gewoon ons werk goed te doen, respect te hebben in het onderlinge debat. Een open oor te hebben voor wat inwoners vinden en initiatieven willen stimuleren. Dat klink eenvoudig, maar is best lastig. Versplintering in de politiek zie je ook terug in de samenleving: meningen genoeg en welke voer je op? Hoe blijft het een eerlijk speelveld voor iedereen?

Het raadsbrede akkoord toont dat deze raad  verantwoording neemt en eensgezind kan zijn in het belang van de stad.

Als we vanuit deze houding in de Visie van de Stad kunnen participeren, met open vizier en respect voor elkaar, wordt opnieuw geschiedenis geschreven door Gorinchem.

Zoals u van ons gewend bent, wensen we een ieder in dit huis daarbij Gods zegen toe.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
ChristenUnie Gorinchem - Gorinchem schrijft geschiedenis257,1 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'Gorinchem schrijft geschiedenis!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2016

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari