Perspectiefnota behandeling 2016

16 juli 2016

Het blijft lastig om een Perspectiefnota behandeling te hebben zonder gedoe in de aanloop. Ook nu weer is de coalitie niet geruisloos tot deze dag gekomen en zelfs in een minderheidspositie beland, zonder dat daar politieke controverse aan ten grondslag lag. Toch heeft de opstelling van de oppositiepartijen vertrouwen gegeven, dat we tot 2018 door kunnen met dit college.

Jaarstukken 2015

Terugkijkend op 2015 is het memorabel jaar geweest met spannende kwesties:

 • de noodopvang van vluchtelingen verloopt zonder noemenswaardige incidenten. Tegelijk blijft aandacht voor werk en wonen nodig, waarbij ook de Gildenwijk in beeld moet zijn;
 • de 3 decentralisaties: het stemt tevreden dat het in Gorinchem goed is verlopen, ook financieel. Er is een overschot van 1,6 miljoen dat conform de afspraak in het coalitieakkoord voor zorg bestemd blijft. Dit vormt een kleine reserve voor tegenvallers in het sociaal domein in 2016. 
 • het wijkgericht werken, de samenwerking tussen partijen in de stad (bijvoorbeeld de wijk overleggen met o.a Gorcum Beweegt, Poort 6 ouderenadviseurs, The Mall, de wijkagent) werpt vruchten af: denk aan de sportdeelname, wijkinitiatieven, maar ook preventie en veiligheid;
 • de uitgifte van bedrijfsterreinen op Oost ll en Schelluinen West gaat gestaag door, belangrijk signaal van licht economisch herstel;
 • er is een regionaal arbeidsmarkt platform gerealiseerd waar onderwijs, ondernemers en overheid bij elkaar komen;
 • Brede School Schuttersplein is opgeleverd: functioneel en mooi, en na de vakantie volop in gebruik;
 • invoering VANG operatie bijna afgerond, wat naar verwachting enorm veel recyclebaar materiaal zal opleveren en beduidend minder restafval;
 • er worden meer woningen opgeleverd dan verwacht (over 2015  179 en gem.132 p.j);
 • eindelijk is de capaciteitsuitbreiding van de A27 besloten en met Giessenlanden is een goede samenwerking om tot aantakking van Groote Haar te komen
 • er is voortgang of afronding van de meeste raadsopdrachten: intern en extern wordt er werk gemaakt van de resultaten R.O Participatie( denk aan het project “In dienst van de stad” en de Visie van de stad) en de R.O Mobiliteit (denk aan Verkeersstructuurplan Binnenstad en het fietsplan, maar ook de werkzaamheden voor de aansluiting op de A15 en A27)
 • de beleidsregel voor de aanleg van sportvelden, die met gezamenlijke inzet tot stand is gekomen, heeft direct effect voor een aantal verenigingen en  past goed bij de bovengemiddelde deelname aan sport die onze stad kent.

Vooral op het gebied van de financiën is er veel bereikt als het gaat om inzichtelijkheid en controle, maar ook feitelijk: begroting en realisatie lopen steeds minder uit de pas (slechts 2,5 % verschil). Ook al is het positieve resultaat over 2015 grotendeels door eenmalige ontwikkelingen behaald, toch is ons weerstandsvermogen voldoende en worden onze schulden afgebouwd. Uit de managementletter blijkt, dat de grip op de grondexploitaties er duidelijk is. We hebben de risico’s in beeld en voldoende voorzieningen gevormd. 

De financiële meevallers zijn het resultaat van eenmalige gebeurtenissen (verkoop panden e.d) en omdat de rente historisch laag is, kan de schuldenlast gedragen worden. Elke rentestijging is dus een risico: de schuldenlast moet verder omlaag gebracht worden om niet in de toekomst met grote problemen opgezadeld te worden. De verkoop van gronden (65 miljoen in de komende 15 jaar) laat de rentelast ook dalen. De ChristenUnie-SGP vindt schulden waar bezit tegenover staat (grondexploitaties) acceptabel, maar schulden zonder onderpand zijn ongewenst en een beperking voor noodzakelijke investeringen in de toekomst. 

Eerste Tussenrapportage/ voortgang projecten

Het structurele saldo van de tussenrapportage is ruim 1 miljoen euro negatief. En ook de komende jaren staat de teller in de min. Hiervoor zijn verschillende oorzaken te noemen, maar een opvallende is wel de hogere bijdrage aan Avres. Deze  is deels te wijten aan de ophoging naar de 120% norm, maar er wordt ook meer beroep gedaan op de bijzondere bijstand door statushouders, maatwerkvoorzieningen en bewindvoering. Wat mijn fractie betreft komt het college in de loop van dit jaar naar de raad met een evaluatie over deze meerkosten. De vraag die vooral beantwoord zal moeten worden spitst zich toe op de effectiviteit: bereiken we de beoogde doelgroepen en resultaten? Verder  blijft er een onzekerheid (en dus mogelijk risico) over de uiteindelijke cijfers in het sociaal domein over 2015.

Perspectiefnota 2017-2020

 • Er wordt de komende jaren voortgeborduurd op dezelfde lijn en dat levert een meerjarig positief saldo op. Wel met een aantal kanttekeningen:
 • -er zitten relatief veel PM posten in als het gaat om wettelijk verplicht beleid; (invoering Wet vennootschapsbelasting, vernieuwing BBV, invoering Omgevingswet, die op RO gebied vergelijkbaar is met de 3D’s): dat kan om grote bedragen gaan en is dus een risico
 • - als het effect van alle voorstellen (verplicht en wenselijk) worden meegenomen, blijft er de komende twee jaar maar weinig financiële ruimte over
 • - we willen voor2 miljoen per jaar aflossen op onze schulden: dit moet uit de marge van een gezond weerstandsvermogen komen; verdere versnelde aflossingen zijn op dit moment niet verantwoord
 • - er is nog een hele lijst ontwikkelingen, die risico’s en kansen opleveren: denk aan de aanleg van sportvelden, het nieuwe speelruimteplan (waarbij we aandacht willen vragen voor het hergebruik van speeltoestellen), de toekomst van de Elzenhof en investeringen zoals voor station Papland. 
 • een apart verhaal vinden wij het Huis van Inspiratie, waar we onlangs over zijn bijgepraat: een nog niet gerealiseerde bezuiniging van 130.000 euro, die gehaald zou moeten worden uit het onder één dak brengen van bijvoorbeeld de bibliotheek en andere functionaliteiten, gaat  o.i niet lukken.  Wij hebben ons altijd sterk gemaakt voor het behoud van de bibliotheek op een zo hoog mogelijk niveau, vanwege het maatschappelijke belang  en we willen daarvoor het volgende amendement indienen:

Reservering voor het Huis van Inspiratie inzake de bibliotheek

Raadsvoorstel Perspectiefnota 2017-2020 als volgt aan te vullen bij punt 3: 

De in deze Perspectiefnota 2017-2020 opgenomen mutaties (+mutaties autonome ontwikkelingen, areaaluitbreidingen, nieuw beleid onontkoombaar/onbeïnvloedbaar, nieuw beleid wettelijk verplicht en nieuw beleid wenselijk) én een reservering van 260.000 euro voor het Huis van Inspiratie inzake de bibliotheek voor de jaren 2017 en 2018 te verwerken in een begrotingswijziging en mee te nemen bij het opwerken van de begroting 2017 met de volgende motivering:

Tijdens de presentatie  j.l 23 juni in de parallelsessie Evaluatie cultuur ll is gebleken, dat de al ingeboekte bezuiniging (van 130.000 euro structureel) op het Huis van Inspiratie die behaald zou moeten worden door clustering van verschillende functies onder 1 dak, niet gerealiseerd gaat worden. Dit zou gevolgen hebben voor de bibliotheek, die ondertekenaars niet wenselijk vinden. Omdat de financiële situatie in dit jaar het meest gunstige beeld biedt, is het verstandig nu voor de jaren 2017 en 2018 een reserve aan te leggen waarmee de functie,activiteiten en vernieuwingsslag van de bibliotheek veilig gesteld kunnen worden.

De Perspectiefnota bevat meerdere inhoudelijke keuzes, waar de ChristenUnie-SGP fractie achter staat en die met een doorgezet behoedzaam beleid ook mogelijk zijn.

De uitvoering van het fietsplan bijvoorbeeld voor een bedrag van 165.000 euro, waarbij wij aandacht blijven vragen voor snelle en veilige fietsroutes zodat de stad van Oost tot west goed bereikbaar en verbonden is. Dat betekent ook dat de nieuwe wijk Hoog Dalem aangesloten moet worden op het openbaar vervoer. We willen dan ook de volgende motie indienen:

Motie OV Hoog Dalem

In de nieuw te ontwikkelen wijk Hoog Dalem is nog geen goede verbinding met de rest van de stad gerealiseerd. Te verwachten is dat onder de nieuwe bewoners van deze wijk ook forensen zullen zijn, voor wie een goede en snelle verbinding met bijvoorbeeld het treinstation belangrijk is en wellicht doorslaggevend om in Gorinchem te (blijven) wonen. Daarnaast is het van belang dat de wijk d.m.v een goede verbinding aangesloten is op de binnenstad, het ziekenhuis en de scholen.

De raad verzoekt daarom het college:

met OV aanbieders en/of provincie in gesprek te gaan om zo snel mogelijk een verbinding tussen het nu al gerealiseerde deel van Hoog Dalem en het treinstation tot stand te brengen de raad voor 2017 te informeren over de invulling van het openbaar vervoer in de deels nog te realiseren wijk Hoog Dalem 

Binnenstad blijft aandacht vragen: hoewel de leegstand niet verder toeneemt, staat de V&D wel leeg. Dat heeft weer gevolgen voor andere ondernemers (denk aan de markt) in de stad. De voortgang van R.O Binnenstad heeft te lijden gehad onder het vertrek van 2 wethouders die dit in portefeuille hadden (vast toeval), terwijl we wel planvorming nodig hebben om niet in het wilde weg stukjes en beetjes te gaan doen. Integraliteit is nodig, dus hoe staat het er voor met deze R.O?

Een ander vraagstuk waar wij vaak aandacht voor vragen is de infrastructuur in brede zin: er komen grote investeringen op ons af om voorzieningen aan te leggen nodig om projecten aan te sluiten op de stad en omgeving( denk aan de infra nodig rondom Groote Haar, Molenburg en Hoog Dalem). In de nieuwe regels voor het BBV kan er voortaan geen geld uit de grondexploitaties aan het fonds Bovenwijkse voorzieningen worden toegevoegd. Maar een voldoende gevulde reserve om deze voorzieningen en infra aan te leggen is wel essentieel om niet vast te lopen met de ontwikkelingen van de grondexploitaties. Kan de wethouder toezeggen met een voorstel te komen voor dit probleem waarbij wellicht ook bundeling van beide fondsen als overweging meegenomen kan worden?

Na twee jaar is veel van het coalitieakkoord uitgevoerd of in de steigers gezet. Het komt nu aan op met vaste tred de ingeslagen weg te vervolgen met een praktische instelling te doen wat gedaan moet worden voor een gezonde, leefbare stad.

De ChristenUnie-SGP fractie wenst het college daar Gods zegen bij toe.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Perspectiefnota behandeling 201678,1 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'Perspectiefnota behandeling 2016'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2016

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari